PUBLICATION

Publications 2018-19

Publications 2017-18

Publication-2016

Dr. Prasad Naik Hamsavath

Ms. Deepthi Shetty

Ms. Uma R.

Mr. Lakshmi Narayana B. N.

Prof. Shruti B.V.

Ms. Vijayalakshmi S. Katti