PUBLICATIONS

Dr. H L Suresh

V M Parthasarathy

Nagaraj M J

Vasudha Hegde

Sujatha S S

Sudeep Shetty

Dr. H M Ravikumar

International Conferences

Published in International Journals

Vasudha Hegde

International Conferences

National Conferences

Published in National Journals

Veena S

International Conferences

National Conferences

Published in National Journals

Sridevi H.R

V M Parthasarathy

Published in international Journals

Published in National Journals

National Conference

Sowmya Raman

International Conferences

International Journals

Samanvita.N

International Conference

International Journals

Siridevi N C

International Journals

Sujatha S S

International Journals

Nagaraj M J

Shruti Gatade